Kategorier
Intervju

Johan Andersson

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen.

Varför tycker du föreningen är viktig?

Jag tycker att föreningen är ett perfekt forum för att dela erfarenheter över kommungränser och med konsulter i vårat närområde, man lär sig mycket via dialog med likasinnade.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Jag är karttekniker på Strängnäs kommun och mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa verksamheterna igång med och underhålla GIS-arbetet och sedan jobbar jag med att ajourhålla kommunens 3D-stadsmodell med hjälp av scanner samt drönare.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

Framtiden ser ljus ut för GIS! Fler och fler ser fördelarna med att sätta koordinater på saker vilket gör att det blir mycket lättare att göra analyser som sedan underlättar närmast allt i vardagen!

Kategorier
Intervju

Daniel Regemar

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen.

Varför tycker du föreningen är viktig?

Jag tycker att det är bra att det finns en plattform och mötesplats där kunskapsutbyte och samverkan kan ske organisationsöverskridande. Föreningen bidrar till detta inom länet.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Jag har tjänsten som GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det innebär att jag samordnar myndighetens arbete med GIS och geodata både internt inom Länsstyrelsen men också externt mot kommuner, myndigheter och andra organisationer. En av de viktigaste delarna i mitt arbete är att bidra till en bra geodataförvaltning så den geodata som Länsstyrelsen arbetar med håller rätt kvalitet och aktualitet. Den stora utmaningen för oss under 2020 är uppgradering av verksamhetssystem för GIS.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

Möjligheterna med GIS och geodata ökar i samband med den snabba accelerationen inom digitaliseringen och den digitala transformationen av samhället. Det blir större möjligheter till träffsäkra analyser och effektivare e-tjänster till nytta för både medborgare och organisationer. Utvecklingen kommer också att ställa mycket högre krav på oss som förvaltar GIS-system och geodata – att dessa ständigt är tillgängliga, aktuella och håller den förväntade kvalitén. En spännande framtid!

Kategorier
Intervju

Qarin Bånkestad

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet i februari 2017 är jag kassör i föreningen.

Varför tycker du föreningen är viktig?

Det är bra med ett forum där vi kan träffa likasinnade i både liknande och andra organisationer. Vi har mycket att hämta genom att träffas och prata med varandra över kommungränserna och något som blir mer och mer tydligt är hur mycket vi kan lära oss av att också samarbeta med de konsulter som verkar i våra områden.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Jag jobbar som MBK-koordinator på GIS-enheten på Eskilstuna kommun. En stor del av mitt jobb är att samordna mät- och kartfrågor på enheten och inom kommunen. Jag försöker se till att vi kan få en uppdaterad baskarta som ska kunna användas till detaljplanering, nybyggnadskartor och olika sorters analyser. Jag och mina kollegor försöker också hålla koll på omvärlden och testar nya och effektivare mätmetoder.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

GIS kan underlätta jättemycket för många. Våran stora utmaning är att göra det så pass lättillgängligt och förståeligt att fler ska kunna ta till sig och använda mera GIS i sin vardag. Väldigt många problem eller frågeställningar går att lösa genom att binda information till en plats.

Kategorier
Intervju

Maria Jarlmo

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet i februari är jag ordförande i GISiDé.

Varför tycker du föreningen är viktig?

För att utvecklas, lära av varandra och få nya idéer. Man ser vad som fungerar hos andra och vad som behöver utvecklas eller kanske inte fungerar alls. Man har också möjlighet att bidra till andras arbete. Kunskap som har byggts upp i medlemmarnas organisationer kan delas och på så sätt skapa ännu mer nytt. En regional förening ger också ett bra nätverk för den enskilde som kan knyta kontakter till nytta i det dagliga arbetet.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Till vardags jobbar jag på Fortifikationsverket som är en statlig myndighet som förvaltar försvarsfastigheter. Beståndet är relativt stort och består förutom byggnader även av bl a markområden, skog, infrastruktur i form av bl a vägar samt flygfält och hamnar. Att som fastighetsförvaltare ha tillgång till geografisk information är mycket viktigt för såväl planering och analyser som för den dagliga driften och förvaltningen. Förståelsen hos kunden ökar markant när man kan visualisera komplexa datamänger på ett enkelt sätt som man gör i t ex en tredimensionell landskapsmodell över ett område som ska bebyggas.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

Något som jag ser som både en potential och en nödvändighet är att knyta ihop byggnadsinformation (BIM) och geografiskt landskapsinformation (GIS). När kombinationen BIM och GIS nyttjas fullt ut kommer det att ge stora besparingar och skapa värde både under och efter planerings- och byggprocessen.