Kategorier
Intervju

Maria Jarlmo

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet i februari är jag ordförande i GISiDé.

Varför tycker du föreningen är viktig?

För att utvecklas, lära av varandra och få nya idéer. Man ser vad som fungerar hos andra och vad som behöver utvecklas eller kanske inte fungerar alls. Man har också möjlighet att bidra till andras arbete. Kunskap som har byggts upp i medlemmarnas organisationer kan delas och på så sätt skapa ännu mer nytt. En regional förening ger också ett bra nätverk för den enskilde som kan knyta kontakter till nytta i det dagliga arbetet.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Till vardags jobbar jag på Fortifikationsverket som är en statlig myndighet som förvaltar försvarsfastigheter. Beståndet är relativt stort och består förutom byggnader även av bl a markområden, skog, infrastruktur i form av bl a vägar samt flygfält och hamnar. Att som fastighetsförvaltare ha tillgång till geografisk information är mycket viktigt för såväl planering och analyser som för den dagliga driften och förvaltningen. Förståelsen hos kunden ökar markant när man kan visualisera komplexa datamänger på ett enkelt sätt som man gör i t ex en tredimensionell landskapsmodell över ett område som ska bebyggas.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

Något som jag ser som både en potential och en nödvändighet är att knyta ihop byggnadsinformation (BIM) och geografiskt landskapsinformation (GIS). När kombinationen BIM och GIS nyttjas fullt ut kommer det att ge stora besparingar och skapa värde både under och efter planerings- och byggprocessen.